Classic - Aumann
11,99 € 11,99 € 11.99 EUR
Gemischter Satz - Aumann
12,15 € 12,15 € 12.15 EUR
Zierfandler - Aumann
16,38 € 16,38 € 16.38 EUR
Rotgipfler Ried Rodauner - Aumann
16,71 € 16,71 € 16.71 EUR
St Laurent Reserve - Aumann
18,17 € 18,17 € 18.17 EUR
Pinot Noir Ried Bockfuss - Aumann
26,48 € 26,48 € 26.48 EUR
Harterberg CS_M_ZW - Aumann
32,99 € 32,99 € 32.99 EUR